,

“Αέρας φίλες μου, ο μόνος που με παίρνει πλέον”