,

“Άπαπα Γιώργου, πουλύ απλά χρουώματα ου Σάκης, δεν διαβάζ’ Βοκ να δει πώς ντύνουντι πλούσχιοι”